Bytom      Chorzów      Gliwice      Katowice      Mikołów      Ruda Śląska      Świętochłowice      Tychy      Zabrze    
        
Wtorek, 18. stycznia 2022, Imieniny: Beatrycze Małgorzaty Piotra      
Szukaj: w 1940 zm. Kazimierz Przerwa-Tetmajer (ur. 1865)  
     esil.pl dla Ciebie: Oglądnij zdjęcia w naszej najnowszej galerii!
Strona główna: Wiadomości

» Bilans trzech miesięcy urzędowania wojewody śląskiego Zygmunta Łukaszczyka

Bilans trzech miesięcy urzędowania wojewody śląskiego Zygmunta Łukaszczyka

Katowice, 14-03-2008
 
+ powiększ

Wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk dokonał dziś podsumowania ponad trzech miesięcy sprawowania urzędu. W konferencji z dziennikarzami uczestniczyli też wicewojewodowie Stanisław Dąbrowa i Adam Matusiewicz, a także dyrektor generalny Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Łukasz Falgier. Wojewoda Zygmunt Łukaszczyk podkreślił, że w pierwszych dniach sprawowania urzędu zaciążyły niepokoje społeczne, szczególnie dotkliwe w sektorze węgla kamiennego i służby zdrowia, a do jego zadań należało przede wszystkim łagodzenie napiętej sytuacji poprzez dialog społeczny. Wojewoda zaznaczył też, że jest zwolennikiem decentralizacji władzy i zasadę tę stosuje także podczas sprawowania swojego urzędu, dlatego przekazał swoje pełnomocnictwa do podejmowania decyzji administracyjnych dyrektorowi generalnemu, dyrektorom wydziałów urzędu oraz specjalnym pełnomocnikom. Ma to usprawnić pracę urzędu.


DIALOG SPOŁECZNY FORMĄ ŁAGODZENIA NAPIĘTYCH SYTUACJI W REGIONIE

Pierwszy okres urzędowania wojewody Zygmunta Łukaszczyka to zaangażowanie się w sprawy związane z załagodzeniem trudnej sytuacji społecznej w regionie. Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, której przewodniczy udało się doprowadzić do zażegnania groźby strajku w kopalniach Kompanii Węglowej, z kolei dzięki misji dobrej woli wojewody strony konfliktu zaistniałego w kopalni Budryk podpisały porozumienie. Najważniejsze, według wojewody, jest zapewnienie spokoju społecznego w regionie. Tylko wtedy możliwe jest podejmowanie i realizacja wielu ważnych dla województwa inicjatyw. Swoimi doświadczeniami w zakresie prowadzenia dialogu społecznego wojewoda dzielił się na forum Rządu.

Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego podejmuje wiele ważnych dla regionu kwestii, w ostatnich dniach dyskutowała o trudnej sytuacji i przyszłości Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku. Prezydium WKDS uznało, że akcje Skarbu Państwa powinny zostać przekazane bez zbędnej zwłoki samorządowi województwa. W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim opracowany został harmonogram i zakres tematów dla WKDS. W najbliższym tygodniu Komisja będzie dyskutować o dostosowaniu kształcenia zawodowego do potrzeb śląskiego rynku pracy.


AGLOMERACJA – PRZYSPIESZENIE

Nabrały tempa prace nad stworzeniem projektu ustawy metropolitalnej, który powstaje na Śląsku. Wojewoda wspólnie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji powołał zespół , w skład którego weszli : marszałek województwa śląskiego Bogusław Śmigielski, profesor Czesław Martysz, mecenas Zenon Klatka, profesor Ernest Knosala, przewodniczący Górnośląskiego Związku Metropolitalnego Piotr Uszok oraz prawnicy Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wypracowany przez zespół projekt ustawy, regulujący tworzenie aglomeracji jest w trakcie konsultacji w MSWiA.

Doradca ministra spraw wewnętrznych Marek Wójcik oraz prof. Michał Kulesza zaangażowani w prace nad ustawą o metropoliach podkreślali, że administracja centralna z nadzieją przyjęła śląską inicjatywę oddolną stworzenia takiej ustawy, bo spotyka się ona z oczekiwaniami rządu dotyczącymi decentralizacji zadań administracji publicznej. Według nich ustawa taka nie bez powodu powstaje na Śląsku –bowiem doszło w tej sprawie do wyjątkowej współpracy między administracją rządową w terenie – wojewodą, administracją samorządową szczebla wojewódzkiego i samorządami lokalnymi oraz środowiskami akademickimi.


PORZĄDKOWANIE SPRAW WŁASNOŚCIOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW

Jednym z głównych priorytetów wojewody śląskiego jest właściwa dbałość o mienie Skarbu Państwa znajdujące się w dyspozycji przedsiębiorstw państwowych oraz przyspieszenie działań związanych z uporządkowaniem spraw przedsiębiorstw, zgodnie z założeniami polityki Rządu RP w tym obszarze.
W momencie obejmowania urzędu wojewodzie śląskiemu podlegało 81 przedsiębiorstw państwowych. Obecnie (wg stanu na dzień 5.3.2008r.) liczba przedsiębiorstw zmniejszyła się do 74, przy czym każde z przedsiębiorstw objęte jest planem przekształcenia, tj.:

- 4 przedsiębiorstwa objęte są procesem prywatyzacji bezpośredniej, z czego 2 (Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych w Siewierzu oraz PHTSPiO "SUPON" w Katowicach) drogą tzw. leasingu pracowniczego, a kolejne 2 (RPRD w Rybniku i ŚFLŻ "HELIOS" w Katowicach) drogą sprzedaży;
- 7 przedsiębiorstw przekształcanych jest poprzez komercjalizację (w tym PEC w Jastrzębiu Zdroju, który – jako wpisujący się w zadania samorządu gminnego winien być docelowo przekazany władzom samorządowym). 3 spośród tych przedsiębiorstw (ZBTiA "ZETOM" w Katowicach, "BUDROL-Projekt" w Katowicach oraz "METAZBYT" w Będzinie zostały już skomercjalizowane i oczekują na wykreślenie z KRS;
- DFO "PONAR-DEFUM" w Dąbrowie Górniczej oczekuje na decyzję MSP w sprawie wniesienia Przedsiębiorstwa do spółki Skarbu Państwa
- 37 przedsiębiorstw objętych jest postępowaniem likwidacyjnym (na wykreślenie z KRS oczekują 3 przedsiębiorstwa);
- 25 przedsiębiorstw objętych jest postępowaniem upadłościowym (na wykreślenia oczekuje 5 przedsiębiorstw).
Obecny stan zaawansowania procesów przekształceń pozwala przypuszczać, iż do końca I półrocza 2008r. liczba przedsiębiorstw zmniejszy się do 45.

Zakłady Chemiczne "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach

Z końcem lutego tego roku, Likwidator Zakładów dokonał zrzeczenia się nieruchomości Przedsiębiorstwa (w skład których weszły m. in. składowisko odpadów oraz oczyszczalnia ścieków) na rzecz Skarbu Państwa reprezentowanego przez Starostę Tarnogórskiego, który uzyskał – w drodze zarządzenia Wojewody Śląskiego – zgodę na nabycie tego mienia do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa. Tym samym, zażegnane zostało niebezpieczeństwo skażenia środowiska naturalnego odpadami chemicznymi pozostałymi po działalności Zakładów. Pozostałe mienie Przedsiębiorstwa zostanie przekazane na rzecz Skarbu Państwa po wykreśleniu Przedsiębiorstwa z rejestru przedsiębiorców KRS.


USPRAWNIENIE |MECHANIZMÓW KORZYSTANIA Z UNIJNYCH PIENIĘDZY

W trakcie 100 dni urzędowania wojewody zakończył się proces podpisywania umów o dofinansowanie projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Łączna wartość wszystkich umów wyniosła 1 110 mln złotych. W tym czasie podpisano 12 umów o wartości 17 milionów złotych. W ramach usprawnienia pracy Wojewoda upoważnił dyrektora Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi (WZFE) do podpisywania umów w jego imieniu. Dotychczas wypłacono 825 mln zł na rzecz beneficjentów ZPORR, co daje 74,3 % całości dostępnych dla regionu środków, utrzymano średnie tempo w wysokości 33 mln zł refundacji na miesiąc, do września – października br. osiągnięte zostanie 100 % płatności. Usprawnione zostały procedury kontroli projektów poprzez wyodrębnienie zespołów kontrolnych.
Najciekawsze zakończone inwestycje to m.in.: budowa auli koncertowej Akademii Muzycznej (35 mln zł ze środków unijnych),budowa miejskiej biblioteki publicznej w Jaworznie (13 mln zł ze środków UE), rewitalizacja i zagospodarowanie starego zamku i parku Habsburgów w Żywcu (3 mln zł z UE), renowacja kompleksu zamkowego w Pszczynie (5 mln zł z UE)


ZMIANY W ŚLĄSKIEJ INFRASTRUKTURZE

W ramach realizacji programu budowy autostrad i dróg ekspresowych wojewoda śląski wydał dwie decyzje o pozwoleniu na budowę – odcinka A1 od węzła Sośnica do węzła Maciejów i odcinka A1 od węzła Bełk w Czerwionce Leszczynach do węzła Świerklany. Od grudnia 2007 do 4 marca 2008 wojewoda wydał ponad 270 decyzji związanych z nabywaniem nieruchomości na rzecz Skarbu państwa pod drogi krajowe. Mając na uwadze korzyści gospodarcze dla regionu wojewoda pozytywnie zaopiniował wniosek Zarządu Katowickiej |Specjalnej Strefy Ekonomicznej o włączenie do obszaru strefy nieruchomości o powierzchni około 135 hektarów położonych na terenie: Katowic, Tarnowskich Gór, Chorzowa, Zawiercia, Zabrza, Lublińca i Tychów.
Wojewoda powołał pełnomocnika do spraw Zbiornika Racibórz. Został nim zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Andrzej Szczeponek.

Dostosowanie infrastruktury drogowych przejść granicznych do wymogów Układu z Schengen

W związku z przystąpieniem Polski do Układu z Schengen ( 21 grudnia 2007) przeprowadzono wstępny demontaż urządzeń bezpośrednio utrudniających płynność ruchu przez przejścia graniczne będące w administracji Wojewody Śląskiego (usunięto szlabany, progi zwalniające, zapory), dostosowano oznakowania dróg dojazdowych do przejść granicznych do nowych uwarunkowań.

W grudniu zeszłego roku zakończyła swoje prace Komisja ds. uzgadniania obiektów i sprzętu niezbędnego do ewentualnego przywracania kontroli granicznej. Ustalono, że w województwie śląskim system ochrony granicy będzie się opierał na pięciu jednostkach organizacyjnych- w tym trzech mających siedziby w obiektach zniesionych drogowych przejść granicznych Cieszynie-Boguszowicach, w Pietraszynie i w Zwardoniu –Skalite.


NOWOCZESNY URZĄD – PRZYJAZNY MIESZKAŃCOM WOJEWÓDZTWA

Rozpoczęto faktyczne wdrożenie projektu "Elektroniczna Platforma Urzędu Wojewódzkiego i Administracji Zespolonej", popularnie zwanego e-urzędem. Jest to przedsięwzięcie na dużą skalę. E-urząd ma umożliwić obywatelom, podmiotom prywatnym i innym jednostkom administracji (przede wszystkim samorządowym) łatwy kontakt z Urzędem drogą elektroniczną i będzie pozwalał na załatwianie wielu spraw w całości za pośrednictwem internetu. Obecnie zakończono I etapu prac nad e-urzędem – sfinalizowane zostały główne prace programistyczne i działa już wersja testowa projektu. Rozpoczyna się zatem etap szkoleń dla wszystkich pracowników Urzędu, a jednocześnie prowadzony będzie pilotaż systemu – weźmie w nim udział łącznie 250 osób.

Wojewoda zadecydował o przeprowadzeniu dwóch poważnych inwestycji remontowych – wymiana wszystkich okien w gmachu Urzędu oraz remont dachu. Remonty te są konieczne, gdyż od dawna nie przeprowadzano poważnej renowacji zabytkowego budynku. Trwa przebudowa Biura Obsługi Klienta (BOK). 20 marca rozpocznie się główny etap prac, który potrwa do września br. W BOK będą nie tylko liczne stanowiska do obsługi obywateli, z wygodnymi miejscami siedzącymi i stolikami do wypełniania formularzy. Znajdą się tu również punkty dostępu do internetu. Został rozpoczęty remont pomieszczeń w budynku Urzędu przy ul. Powstańców 41a. Będą tu miały siedzibę jednostki administracji zespolonej. Obecnie ma tam swoją siedzibę Wojewódzka Inspekcja Transportu Drogowego i Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego. W kolejnym etapie – jeszcze w tym półroczu – zostanie tam przeniesione Śląski Kuratorium Oświaty i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Zgrupowanie mniejszych jednostek administracji zespolonej pozwoli na obniżenie kosztów ich funkcjonowania (wspólna ochrona, obsługa techniczna itd.).


SPRAWY OBYWATELSKIE

Ostateczny termin składania wniosków o wymianę dowodów osobistych minął 31 grudnia 2007 r. jednak na koniec ubiegłego roku do wymiany w województwie śląskim pozostało 337 tysięcy dowodów. Dzięki wzmożonej akcji informacyjnej i działaniom służb wojewody śląskiego w ciągu dwóch miesięcy złożono rekordową liczbę wniosków o wymianę dowodów- na koniec lutego do wymiany pozostało 159 tysięcy dowodów. Akcja informacyjna obejmowała m.in. : uruchomienie bezpłatnej infolinii dla mieszkańców, apel wojewody do władz miast, gmin i powiatów o zapewnienie pełnej obsługi w urzędach, mającej na celu przyjęcie jak największej liczby wniosków. Samochody należące do taboru Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, zostały oddane do dyspozycji niepełnosprawnych oraz osób w podeszłym wieku, mających problemy z dotarciem do urzędu. Do władz samorządowych wojewoda skierował apel o objęcie szczególną opieką osób niepełnosprawnych, w tym osób w podeszłym wieku, i udzielenie tym osobom daleko idącej pomocy, aby mogły złożyć wniosek o wymianę dowodu.


INNE INICJATYWY WOJEWODY

Zadośćuczynienie rodzinom ofiar " Wujka"

Jedną z najpilniejszych spraw, zdaniem wojewody Zygmunta Łukaszczyka, w realizacji której nieoceniona będzie pomoc parlamentarzystów jest zadośćuczynienie za krzywdy i cierpienia doznane przez najbliższych członków rodzin górników zamordowanych w wyniku pacyfikacji akcji protestacyjnej w Kopalni Węgla Kamiennego "Wujek" w dniu 16 grudnia 1981 roku. Prawnicy Śl. U. W. przygotowali projekt specjalnej ustawy, która pomogłaby uregulować od tylu lat niezrealizowaną powinność wobec rodzin tragicznie zmarłych górników z "Wujka" oraz pozwoliłaby spełnić wielokrotnie składane obietnice i zapewnienia o szybkim rozwiązaniu formalności pozwalających na przyznanie odszkodowań.

Razem dla EURO 2012 na Stadionie Śląskim

Z inicjatywy wojewody Zygmunta Łukaszczyka w lutym ruszyła strona internetowa www.euro2012.slask.eu wspierająca kandydaturę Stadionu Śląskiego jako areny Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012. Inicjatywę poparło szacowne grono ludzi związanych z naszym regionem. Są wśród nich m.in. sportowcy, artyści oraz ludzie nauki, kultury i sztuki. Wojewoda razem z marszałkiem województwa Bogusławem Śmigielskim oraz prezydentami Chorzowa i Katowic podejmowali delegację UEFA , która oceniała przygotowanie regionu do Euro 2012.


Kierunek Katowice

W czerwcu rozpoczną się prace mające na celu uzupełnienie i aktualizację oznakowania kierunkowego dróg krajowych. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zadecydowała, że w pierwszej kolejności na tablicach kierunkowych zlokalizowanych u wylotu Warszawy zostanie dodana nazwa miasta Katowice. Z wnioskiem o podjęcie działań zmierzających do uwzględnienia stolicy regionu na tablicach przeddrogowskazowych oraz na drogowskazach na DK 7 przy wyjeździe z Warszawy oraz na DK 8 od miejscowości Janki do Piotrkowa Trybunalskiego wystąpił do dyrekcji DDKiA wojewoda Zygmunt Łukaszczyk.

Skomentuj wiadomość »
Źródło: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach


 
Dodaj swój komentarz brak komentarzy
Imię / Nick
Tytuł
Komentarz
(max. 1000 znaków)

 

 

: esil.pl poleca :
 

Śląski internetowy poradnik medyczny
Śląski internetowy poradnik medyczny
 

Prostujemy Obraz Śląska
 

NASI PARTNERZY

R E K L A M A

Wiadomości · Imprezy · Katalog firm · Ogłoszenia · Przegląd prasy · Repertuar kin · Felietony · Galerie · Konkursy

^ do góry · Strona główna · Kontakt · O nas · Reklama · Nasi Przyjaciele · Katalogi www · Najnowsze · Kanały RSS
Copyrights © 2005-2022 esil.pl
kontakt: info@esil.pl

a.autoferty.pl

2022-01-18 23:01:12 0.047481060028076 13Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności.Akceptuję, nie pokazuj więcejCzym są pliki "cookies"?