Bytom      Chorzów      Gliwice      Katowice      Mikołów      Ruda Śląska      Świętochłowice      Tychy      Zabrze    
        
Wtorek, 18. stycznia 2022, Imieniny: Beatrycze Małgorzaty Piotra      
Szukaj: w 1940 zm. Kazimierz Przerwa-Tetmajer (ur. 1865)  
     esil.pl dla Ciebie: Sprawdziałaś/eś już dzisiejszy repertuar kin?
Strona główna: Wiadomości

» Bezpieczne ferie 2008

Bezpieczne ferie 2008

11-01-2008
 
+ powiększ

W okresie ferii zimowych, tj. od 11 stycznia do 25 lutego br., na potrzeby akcji "Bezpieczne ferie w województwie śląskim w 2008 roku" czynna będzie interwencyjna linia telefoniczna o numerze (032) 200 21 71, obsługująca zgłoszenia dotyczące zagrożeń i nieprawidłowości w organizacji wypoczynku zimowego. Linia w godzinach 7.30-15.30 będzie obsługiwana przez pracowników Kuratorium Oświaty w Katowicach, a w godzinach 15.30-7.30 przez pracowników Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk wydał podległym mu służbom i inspekcjom oraz organom administracji szczegółowe zalecenia w zakresie przygotowania, organizacji i przeprowadzenia na obszarze województwa śląskiego akcji "Bezpieczne ferie 2008" (będą one dostępne na stronie internetowej ŚlUW w oddzielnym linku).


Wojewoda przypomniał, że podstawowym zadaniem służb, inspekcji, straży i innych organów administracji publicznej jest podjęcie działań zmierzających do zapewnienia wypoczywającym i przemieszczającym się przez teren naszego województwa osobom szeroko rozumianego bezpieczeństwa, by zarówno podróż, jak i sam wypoczynek, tak mieszkańców, jak i odwiedzających nasze województwo turystów, odbywały się spokojnie i bezpiecznie.

Wojewoda zalecił kompleksowo przygotować poszczególne miejscowości, w tym szczególnie miejscowości atrakcyjne turystycznie, do wzmożonego ruchu turystycznego. Podobne przygotowanie objąć ma tereny i obiekty o szczególnym znaczeniu dla organizacji form wypoczynku zorganizowanego i indywidualnego, w tym szczególnie te, na których będą przeprowadzane imprezy sportowe i kulturalne. Monitoringiem objęte zostanie przemieszczanie się dużej liczby osób do miejscowości i obiektów atrakcyjnych pod kątem turystycznym – ma to służyć likwidowaniu występujących okresowo utrudnień w ruchu drogowym. Monitorowane będzie też natężenie ruchu drogowego na głównych szlakach komunikacyjnych biegnących przez województwo. Monitoring obejmie także wszystkie formy wypoczynku organizowanego zarówno w miejscowościach wypoczynkowych, jak i w miejscach stałego zamieszkania dzieci i młodzieży.

Z A L E C E N I A
DLA ORGANÓW ADMINISTRACJI, SŁUŻB I INSPEKCJI
W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZENIA
NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
AKCJI

"BEZPIECZNE FERIE 2008"
Katowice, styczeń 2008
Okres ferii zimowych to dla wielu młodych, jak i dorosłych mieszkańców naszego województwa czas relaksu i wypoczynku. Z uwagi na atrakcyjne warunki do uprawiania sportów zimowych, w rejon Beskidów przemieszczają się także mieszkańcy innych województw. W związku z tym będzie on trwał od 12 stycznia do 24 lutego. Podstawowym zadaniem służb, inspekcji, straży i innych organów administracji publicznej jest podjęcie działań zmierzających do zapewnienia wypoczywającym i przemieszczającym się przez teren naszego województwa osobom szeroko rozumianego bezpieczeństwa, by zarówno podróż, jak i sam wypoczynek, tak mieszkańców, jak i odwiedzających nasze województwo turystów, odbywały się spokojnie i bezpiecznie.
Potrzeba podjęcia skoordynowanych, a w niektórych aspektach wzmożonych działań, uzasadniona jest występowaniem zwiększonego natężenia ruchu pojazdów na drogach, okresowymi zmianami struktury społecznej w miejscowościach atrakcyjnych turystycznie, występującymi zmianami w zakresie zagrożenia przestępczością pospolitą i patologiami społecznymi, a także zagrożeniami dla bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży – związanymi ze wzmożonym ruchem turystycznym. Właśnie ograniczenie bądź zminimalizowanie tych zagrożeń jest zadaniem organów administracji, służb ratowniczych, służb powołanych do ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, inspekcji, straży, a także organizatorów wypoczynku, przewoźników oraz tych wszystkich podmiotów, których sprawne i skuteczne działanie może przyczynić się do poprawy stanu bezpieczeństwa.
Myśląc o bezpiecznych feriach należy pamiętać również o bezpieczeństwie tych, którzy pozostają w swoich miejscach zamieszkania. Szczególnym zainteresowaniem należy objąć dzieci i młodzież, podejmując przedsięwzięcia mające na celu zorganizowanie im alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego.
Realizując zadanie wskazane w art. 15 pkt 4 ustawy o administracji rządowej w województwie – zapewnienie współdziałania wszystkich jednostek organizacyjnych administracji rządowej i samorządowej działających na obszarze województwa i kierowania ich działalnością w zakresie zapobiegania zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia oraz zagrożeniom środowiska, bezpieczeństwa państwa i utrzymania porządku publicznego – w związku ze zbliżającym się okresem zimowego wypoczynku – w ramach przygotowania i przeprowadzenia akcji "Bezpieczne ferie 2008" – przekazuję poniższe zalecenia skierowane do kierowników (szefów) służb, inspekcji i straży województwa śląskiego, organów samorządowych, a także przewoźników i organizatorów wypoczynku. Intencją moją jest zainicjowanie i podjęcie, w ramach uprawnień pozostających w Państwa kompetencjach, skoordynowanych i zintegrowanych działań służących podniesieniu zarówno poczucia, jak i realnego poziomu bezpieczeństwa mieszkańców województwa odpoczywających w czasie ferii zimowych, jak również gości odpoczywających w naszym regionie.
Bazując na doświadczeniach lat ubiegłych w zakresie przygotowywania bezpiecznego wypoczynku w czasie ferii zimowych, w tym zwłaszcza zapewnienia szeroko rozumianego bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, podejmowane działania powinny zostać rozpoczęte ze stosownym wyprzedzeniem. W tym celu należy ustalić partnerów współpracy oraz zapewnić sobie odpowiedni poziom kontaktów roboczych wszystkich zaangażowanych w realizację przedsięwzięć służb, inspekcji, straży oraz innych współdziałających podmiotów.
Odniesieniu w zakresie stanu bezpieczeństwa i warunków zimowego wypoczynku powinny być doświadczenia z działań prowadzonych w latach ubiegłych, analiza bieżących zagrożeń, jak i wnioski z organizowania podobnego rodzaju akcji w przeszłości.
Jako główne cele działań prowadzonych w ramach akcji "Bezpieczne ferie 2008" należy wskazać:
• zapewnienie bezpiecznego wypoczynku w miejscowościach turystycznych województwa,
• zapewnienie bezpiecznego przejazdu dzieci i młodzieży do i z miejsc wypoczynku,
• zorganizowanie czynnego wypoczynku dzieci i młodzieży pozostającej w miejscu zamieszkania,
• podniesienie poziomu świadomości w zakresie bezpieczeństwa i niebezpiecznych zachowań, szczególnie dzieci i młodzieży.
Osiągnięcie wyznaczonych celów powinno nastąpić poprzez przeprowadzenie zintensyfikowanych działań, które powinny objąć następujące obszary zadaniowe:
• kompleksowe przygotowanie poszczególnych miejscowości, w tym szczególnie miejscowości atrakcyjnych turystycznie, do wzmożonego ruchu turystycznego,
• przygotowanie terenów i obiektów o szczególnym znaczeniu dla organizacji form wypoczynku zorganizowanego i indywidualnego, w tym szczególnie obiektów i terenów, na których przeprowadzane będą imprezy sportowe i kulturalne,
• monitorowanie przemieszczania się dużej liczby osób do miejscowości i obiektów atrakcyjnych pod kątem turystycznym znajdujących się na terenie województwa śląskiego, w tym także likwidowanie występujących okresowo utrudnień w ruchu drogowym,
• monitorowanie natężenia ruchu drogowego na głównych szlakach komunikacyjnych biegnących przez województwo śląskie, w tym również w i z kierunków przejść granicznych z naszymi południowymi sąsiadami: Czechami i Słowacją,
• monitorowanie wszystkich form wypoczynku organizowanego zarówno w miejscowościach wypoczynkowych jak i w miejscach stałego zamieszkania dzieci i młodzieży.
Przygotowując się do zapewnienia bezpiecznego zimowego wypoczynku należy stale mieć na uwadze, że jedynie skoordynowane i wspólne działania mogą przynieść pożądane efekty. W poszczególnych obszarach różna jest odpowiedzialność poszczególnych służb, organów i inspekcji. Zgodnie ze swoimi kompetencjami zasadniczą rolę pełnią tu służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i porządek publiczny: Policja, Państwowa Straż Pożarna, Straż Graniczna i Inspekcja Transportu Drogowego. W granicach swego działania i kompetencji nie do przecenienia jest rola Straży Miejskich i Gminnych.
Szczególną rolę w sprawdzeniu stopnia przygotowania obiektów wypoczynkowych do przyjęcia gości pełnią wyspecjalizowane służby oraz organy nadzoru: Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Śląskie Kuratorium Oświaty. Podmioty te, zgodnie ze swoimi kompetencjami, uprawnione są do weryfikacji stopnia przygotowania organizatorów wypoczynku do oferowania usług oraz bieżącego kontrolowania warunków, w jakich przebywają wypoczywający.
Działania podejmowane przez wyspecjalizowane służby i inspekcje powinny być integralnie połączone z wysiłkami organów samorządu terytorialnego, ratowników górskich oraz organizacji społecznych. Intencją moją jest, by działania podejmowane na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom zimowego wypoczynku prowadzone były w ramach współpracy na zasadach w pełni partnerskich.
Podobnie jak w ubiegłych latach, jednym z podstawowych problemów pozostaje sprawowanie nadzoru nad bezpieczną realizacją różnych sposobów spędzania wolnego czasu w miejscu zamieszkania dzieci i młodzieży, która pozostaje w domach i nie wyjeżdża na wypoczynek. Część dzieci i młodzieży, która z różnych względów będzie pozostawać w tym czasie w swoich domach, niejednokrotnie rezygnuje z propozycji przygotowanych przez szkoły, środowiska lokalne, samorządy czy organizacje pozarządowe i szuka innych form spędzania wolnego czasu, nierzadko nie zważając na zagrożenia jakie niosą one ze sobą.
Mając powyższe na uwadze, wspierajmy wszystkie inicjatywy, których celem jest przygotowanie i organizowanie bezpiecznego zimowego wypoczynku. Działania takie, podejmowane przez różnorodne podmioty i instytucje jak: szkoły, kościoły, organizacje wychowawcze takie jak ZHP, czy ZHRP, organizacje i zrzeszenia turystyczne oraz organizacje społeczne w istotny sposób mogą wpłynąć na wzrost liczby uczestników, którzy odpoczywać będą aktywnie i bezpiecznie.
Jestem pewien, że mam Państwa poparcie w podjętych działaniach, czego dowodem będzie pełne zaangażowanie w dążeniu do stworzenia jak najlepszych i bezpiecznych warunków wypoczynku w okresie ferii zimowych dzieciom, młodzieży i dorosłym zamieszkałym na terenie naszego województwa, jak i gościom, którzy zamierzają u nas wypocząć.

1. Zalecenia dla jednostek samorządu terytorialnego

Przygotowując się do zimowego wypoczynku organy samorządu terytorialnego powinny zwrócić uwagę na organizowanie alternatywnych metod wypoczynku w miejscu zamieszkania. Pamiętajmy, że w okresie tym z różnych względów duża część dzieci i młodzieży pozostanie w domach, nierzadko bez opieki rodziców.
W ramach działań prowadzonych w okresie ferii zalecam podjęcie działań polegających na:
• ustaleniu najistotniejszych problemów na podległym obszarze powiecie, czy gminie,
• inicjowaniu i wspieraniu organizacji alternatywnych form aktywności dzieci i młodzieży w szkołach, przedszkolach, świetlicach oraz inicjowaniu współpracy przy ich przygotowaniu z organizacjami społecznymi, kościołami, związkami harcerskimi i innymi podmiotami wykorzystując ich doświadczenie i zaangażowanie,
• prowadzeniu ścisłej współpracy z Policją, Państwową Strażą Pożarną i innymi służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo publiczne w celu propagowania bezpiecznych zachowań oraz prowadzeniu wspólnych działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa,
• monitorowaniu prowadzonych przez Państwową Straż Pożarną, Inspekcję Nadzoru Budowlanego, Policję oraz Straż Miejską kontroli i sprawdzeń obiektów, w których planowana jest organizacja zorganizowanego wypoczynku (schroniska, ośrodki wypoczynkowe) oraz urządzeń wykorzystywanych do uprawiania sportów zimowych (wyciągi, lodowiska, place zabaw, boiska, itp.),
• inicjowaniu działań edukacyjnych ukierunkowanych na wskazywanie i propagowanie wzorców bezpiecznego zachowania się w czasie wypoczynku, w tym uprawiania sportów zimowych,
• tworzeniu warunków dożywiania dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych,
• prowadzeniu działań w ramach wzajemnej współpracy pomiędzy poszczególnymi jednostkami samorządu terytorialnego (gmina / miasto – powiat) w celu uatrakcyjnienia wypoczynku dzieciom pozostającym w miejscu zamieszkania,
• w mirę możliwości dofinansowanie wycieczek do miejscowości atrakcyjnych pod kątem turystycznym lub historycznym, na stoki narciarskie i lodowiska.


2. Zadania dla Policji
W okresie wypoczynku zimowego pewnym zmianom, zwłaszcza w miejscowościach atrakcyjnych turystycznie ulegają zjawiska związane z przestępczością pospolitą, bezpieczeństwem w ruchu drogowym, a także i szeroko rozumianym porządkiem publicznym. W tym zakresie szczególną rolę odgrywają działania podejmowane przez Policję, która w wielu aspektach jest jedynym uprawnionym do podjęcia działań podmiotem.
Mając na uwadze powyższe, kierownicy jednostek organizacyjnych Policji, w trakcie realizacji działań w okresie zimowym powinni zwrócić szczególną uwagę na:
• zwiększenie ilości patroli na drogach, w miejscowościach wypoczynkowych, na dworcach kolejowych i autobusowych,
• inicjowanie i prowadzenie wspólnych patroli z innymi formacjami, takimi jak: Straż Miejska, Straż Graniczna, Służba Ochrony Kolei, Żandarmeria Wojskowa,
• prowadzenie działań kontrolnych w zakresie ruchu drogowego, w tym sprawdzanie stanu technicznego autokarów przewożących dzieci i młodzież oraz stanu trzeźwości kierujących tymi pojazdami,
• udzielanie pomocy kierowcom autokarów przewożących dzieci i młodzież w przypadku awarii bądź utrudnień w ruchu,
• monitorowanie środowisk powiązanych z narkomanią, pedofilią, prostytucją oraz innymi patologiami, głównie w miejscowościach intensywnego ruchu turystycznego,
• uwzględnienie przy planowaniu służby patrolowo – obchodowej miejsc, gdzie w okresie zimowym występują szczególne zagrożenia: zamarzniętych zbiorników wodnych, czy też miejsc powszechnie dostępnych, gdzie występuje ryzyko zamarznięcia osób w nich przebywających,
• inicjowanie i udzielanie pomocy w działaniach profilaktycznych i edukacyjnych dla pozostających w miejscu zamieszkania, a uczestniczących w alternatywnych formach wypoczynku organizowanych przez: szkoły, świetlice, parafie, organizacje harcerskie, społeczne, itp.,
• intensyfikację kontroli miejsc handlu alkoholem pod kątem jego sprzedaży osobom nieletnim, a w przypadku stwierdzenia takiego faktu kierowanie wniosków do organów samorządu terytorialnego o cofnięcie uprawnień na prowadzenie obrotu alkoholem, a także kierowanie spraw do właściwych sądów),
• legitymowanie osób nieletnich przemieszczających się w godzinach nocnych bez opieki dorosłych,
• kontrolowanie miejsc prowadzących działalność rozrywkową (dyskoteki, puby, nocne kluby) zwłaszcza w aspekcie występowania przestępczości narkotykowej, sprzedaży alkoholu nieletnim, a także zakłóceń bezpieczeństwa i porządku publicznego,
• natychmiastowe reagowanie na informacje dotyczące znęcania się rodziców bądź opiekunów nad dziećmi.3. Zalecenia dla pozostałych służb i inspekcji

Istotnym aspektem skoordynowanych działań jest sprawne przeprowadzenie przedsięwzięć związanych z uprawnieniami służb kontrolnych do sprawdzenia miejsc wypoczynku. Do sprawdzania ośrodków wypoczynkowych realizujących działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług gastronomicznych i hotelarskich angażowana jest znaczna ilość inspektorów i funkcjonariuszy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Nadzoru Budowlanego oraz Państwowej Straży Pożarnej.
Ośrodki wypoczynkowe w których organizowany będzie wypoczynek dzieci i młodzieży, niejednokrotnie nie zgłaszają takiej formy działalności skutkiem czego część obiektów może zostać nie sprawdzona.
Mając na uwadze powyższe zalecam:
• powadzenie ścisłej współpracy pomiędzy służbami i inspekcjami, celem wypracowania jak najkorzystniejszej metody prowadzenia kontroli obiektów wypoczynkowych,
• w miarę możliwości dokonywanie kontroli już przed rozpoczęciem ferii zimowych (Inspekcja Nadzoru Budowlanego, Państwowa Straż Pożarna),
• skupienie uwagi na ośrodkach, w których będą wypoczywać dzieci i młodzież,
• zwracanie szczególnej uwagi w trakcie prowadzonych kontroli na elementy, które mogą zagrażać życiu i zdrowiu uczestników wypoczynku; w drastycznych sytuacjach wydawanie decyzji o zamknięciu obiektu i kierowanie sprawy do sądu,
• gromadzenie informacji o miejscach organizacji wypoczynku przekazywanych przez organy samorządu terytorialnego i Śląskie Kuratorium Oświaty,
• niezwłoczne przekazywanie przez jednostkę Państwowej Straży Pożarnej informacji o otrzymaniu karty kwalifikacyjnej obiektu właściwemu terytorialnie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego do wykorzystania służbowego, celem podjęcia decyzji o ewentualnych kontrolach,
• prowadzenie działalności edukacyjnej w środowisku organizatorów wypoczynku w zakresie dostosowania się do wymogów stawianych przez poszczególne służby i inspekcje oraz jej celowości,
• udzielanie sobie niezbędnej pomocy i interweniowanie w przypadku otrzymanych zgłoszeń o nieprawidłowym funkcjonowaniu ośrodka lub obiektu.
• przeprowadzaniu kontroli stanu technicznego autokarów przewożących dzieci i młodzież oraz stan psychofizyczny kierowców i pilotów (Inspekcja Transportu Drogowego, Straż Graniczna),
• sprawnym prowadzeniu kontroli w rejonach przygranicznych podlegających nadzorowi Śląskiego, jak i Karpackiego Oddziału Straży Granicznej.

4. Zadania dla Kuratorium Oświaty w Katowicach

Kuratorium spełnia szczególną rolę w przygotowaniach bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych. Będzie ona polegała na:
• zbieraniu informacji o ilości, rodzaju i miejscu organizowania zorganizowanych form wypoczynku,
• wydawaniu organizatorom wypoczynku zaświadczeń o zgłoszeniu placówki wypoczynku,
• informowaniu służb i inspekcji oraz organów samorządu terytorialnego o zorganizowanych formach wypoczynku,
• uczestniczeniu w sprawdzaniu organizatorów wypoczynku pod kątem prowadzenia działalności bez stosownych zezwoleń, a skierowanych na świadczenie usług dla dzieci i młodzieży,
• wykonywaniu działalności kontrolnej sposobu prowadzenia zorganizowanych form wypoczynku (np. kontrole kwalifikacji grona pedagogicznego i kierownika placówki wypoczynku) oraz placówek organizujących alternatywne formy wypoczynku w miejscach zamieszkania,
• informowaniu odpowiednich służb i inspekcji o wątpliwościach związanych z przygotowaniem ośrodka wypoczynkowego do świadczenia usług,
• dofinansowywaniu z budżetu państwa wypoczynku dzieci według określonych zasad,
• natychmiastowym reagowaniu na stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości, które mogą zagrozić życiu i zdrowiu uczestników letniego wypoczynku,
• promowanie i wspieranie najbardziej wartościowych sposobów organizacji wypoczynku w placówkach w miejscu zamieszkania,
• prowadzenie wspólnie ze służbą dyżurną Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Śląskiego infolinii do obsługi zdarzeń związanych z wypoczynkiem dzieci i młodzieży.

5. Zalecenia dla pozostałych uczestników mających wpływ na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Aby móc zrealizować podstawowe założenie akcji, polegające na stworzeniu bezpiecznych warunków wypoczynku dzieci i młodzieży niezbędne jest zaangażowanie wszystkich instytucji, inspekcji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, służb ratunkowych, kościołów oraz samych organizatorów wypoczynku. To właśnie od nich zależy czy dzieci wypoczywające lub przejeżdżające przez województwo śląskie będą mogły to zrobić w sposób bezpieczny.
Sprawne prowadzenie akcji zdeterminowane jest również wzajemną współpracą, która nie powinna polegać wyłącznie na prowadzeniu działalności kontrolnej, ale również na udzielaniu wszechstronnej pomocy, wymienianiu się doświadczeniami i wskazywaniu rozwiązań zaistniałych problemów.
Mając na uwadze powyższe, zalecam podejmowanie przedsięwzięć polegających na:
• przygotowaniu zaplecza logistycznego gwarantującego bezpieczeństwo, w każdym przypadku i miejscu (organizatorzy wypoczynku),
• wzajemnym udzielaniu pomocy w prowadzeniu ewentualnych akcji ratowniczych i korzystanie z ochotniczych zespołów ratowniczych (Beskidzkiej i Jurajskiej Grupy GOPR, a także innych ochotniczych formacji),
• prowadzeniu współpracy z ośrodkami turystycznymi, w celu zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania obiektów turystycznych, tras turystycznych, tras narciarskich, lodowisk i innych obiektów,
• przygotowaniu i kolportowaniu materiałów propagujących bezpieczne zachowanie, szczególnie w górach podczas uprawiania sportów zimowych,
• organizowaniu alternatywnych form wypoczynku w miejscu zamieszkania oraz inicjowanie wzajemnej współpracy różnych instytucji (organizacje pozarządowe i społeczne, kościoły, organizatorzy turystyki, itp.),
• natychmiastowym przekazywaniu właściwym służbom informacji o negatywnych zjawiskach społecznych w miejscowościach wypoczynku oraz miejscu zamieszkania (sprzedaż alkoholu nieletnim, handel narkotykami, pedofilia, przemoc w rodzinie, zakłócenia ładu i porządku w miejscach publicznych).

Ustalenia organizacyjne
Przedstawione powyżej zalecenia są elementami składającymi się na realizację obowiązku zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieciom i młodzieży naszego województwa oraz gościom wypoczywającym w miejscowościach naszego województwa.
Przedstawione powyżej założenia nie obejmują całości działań podejmowanych przez nas wszystkich, ukierunkowanych na zapewnienie właściwej i bezpiecznej organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży, jak i dorosłych turystów. Znaczna część działań ma charakter ciągły, a zadania w tym zakresie realizowane są przez zaangażowane podmioty w ramach posiadanych kompetencji. Tym większego znaczenia nabiera wysiłek zmierzający do zapewnienia właściwej reakcji na specyficzne zagrożenia występujące w okresie zimowym.
Intencją powyższych zaleceń jest skoordynowanie działań podejmowanych przez wszystkie podmioty, których wspólne działanie może przynieść wymierne efekty w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa wypoczywających, jak również zadowolenie dzieci i młodzieży z uczestnictwa w atrakcyjnych formach letniego wypoczynku.
Jestem świadomy, iż w realizację głównego celu akcji zaangażowanych jest wiele podmiotów i osób, które nie zostały tutaj wymienione. Ze swej strony pragnę im już dziś podziękować za włożony w działania wysiłek i zaangażowanie.
W przypadku potrzeby podjęcia działań przez wyspecjalizowane służby i inspekcje, posiadane informacje proszę przekazywać w pierwszej kolejności do powiatowych centrów zarządzania kryzysowego, które najlepiej znają specyfikę danego obszaru i istniejących zagrożeń, jak również posiadają niezbędne kontakty robocze ze służbami i inspekcjami działającymi na podległym sobie terenie.
Do Państwa dyspozycji pozostaje również Służba Dyżurna Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, której pracownicy zobowiązani są do niezwłocznej reakcji w przypadkach uzyskania informacji o zdarzeniach nadzwyczajnych, zwłaszcza tych, które wykraczają poza kompetencje organów je zgłaszających.
W okresie ferii zimowych, pod numerem 032 200–21–71, funkcjonuje również całodobowa interwencyjna infolinia telefoniczna obsługująca wyłącznie zgłoszenia dotyczące zagrożeń i nieprawidłowości w organizacji wypoczynku zimowego. Linia ta obsługiwana jest w godzinach 7.30 – 15-30 przez pracowników Kuratorium Oświaty w Katowicach, natomiast w godzinach 15.30 – 7.30 przez pracowników Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Wyrażam przekonanie, że podejmowane przez nas wszystkich wysiłki zaowocują zapewnieniem stosownego poziomu bezpieczeństwa zarówno dzieciom i młodzieży, jak i dorosłym turystom wypoczywającym na terenie województwa śląskiego.WOJEWODA ŚLĄSKI
Zygmunt Łukaszczyk

Skomentuj wiadomość »
Źródło: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach


 
Dodaj swój komentarz ilość komentarzy: 6
Imię / Nick
Tytuł
Komentarz
(max. 1000 znaków)
kamilka 18.01.2008 14:15
magdalena: bardzo fajna ksiązkia polecam bardzo przygody 3letniej kamilki poznalam jo w biblotece nigdy o niej nie zapomne
ferie 22.01.2008 12:18
paulina: zapraszam do mnie pozdro wchodż na www.paula100304.fbl.pl
Ferie 22.01.2008 12:18
Karola: Hejka,adne i bezpieczne feriem takie chyba będą moje!!!!!!!!!!!!!!
ferie 15.01.2009 10:43
sławek9123: Fajny artykół tylko za długi
;P 30.01.2009 08:22
AGA MALINA KAMA OLA: :)
he 13.01.2010 10:18
pitek11: hehehe

 

 

: esil.pl poleca :
 

Śląski internetowy poradnik medyczny
Śląski internetowy poradnik medyczny
 

Prostujemy Obraz Śląska
 

NASI PARTNERZY

R E K L A M A

Wiadomości · Imprezy · Katalog firm · Ogłoszenia · Przegląd prasy · Repertuar kin · Felietony · Galerie · Konkursy

^ do góry · Strona główna · Kontakt · O nas · Reklama · Nasi Przyjaciele · Katalogi www · Najnowsze · Kanały RSS
Copyrights © 2005-2022 esil.pl
kontakt: info@esil.pl

a.autoferty.pl

2022-01-18 13:48:19 0.043597221374512 13Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności.Akceptuję, nie pokazuj więcejCzym są pliki "cookies"?